Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Grete Breck leste avsnittet om
musikkutvalget i 2009.

Heidi Kristiansen leste avsnittet
fra Diakoniutvalget for 2009

Nils-Kristian Møller ledet møtet.

Stange menighets årsmøte 21. mars 2010

Søndag 21. mars var det prekengudstjeneste på Vollbo etterfulgt av kirkekaffe og "kaffekonsert" med Stein Westgaard, Merethe Trøan og Martin Lennox. Etter konserten ble Stange menighets årsmøte avholdt. Det ble med andre ord en innholdsrik og tildels travel søndag på Vollbo denne snørike marsdagen. Vi takker konfirmantene som deltok under gudstjenesten, menighetsrådsmedlemmene som sto for kirkekaffen, aktørene som ga oss en hyggelig musikalsk opplevelse, og menighetsmedlemmene som "sto løpet ut" og ikke gikk hjem før årsmøtet var vel bragt i havn.

Årsmøtet var todelt ved at det både var menighetens årsmøte og årsmøte for Stange menighetssenter Vollbo. Møtet tok utgangspunkt i menighetens årsmelding og fulgte stort sett denne. Det medførte at forsamlingen "skiftet hatt", som møteleder og menighetsrådsformann Nils-Kristian Møller uttrykte det, når vi i årsmeldingen kom til de avsnittene som omhandlet menighets­senteret.

Årsmeldingen ble i sin helhet lest opp for forsamlingen. Menighetsråds­formannen leste de generelle avsnittene og utvalgsmedlemmer leste sine avsnitt. Årsmeldingen åpnet med en takk til alle som frivillig har gjort en innsats for menigheten i året som er gått. Det ble i 2009 valgt nytt menighetsråd og dette ble omtalt i årsmeldingen. Musikkutvalgets, barne- og ungdomsutvalgets, diakoniutvalgets og redaksjonsutvalgets aktiviteter og status var omtalt. Videre var det avsnitt om menighetssenteret og Åpen barnehage. Menighetens/menighetsrådets deltakelse i Stange kirkelige fellesråd, Kirkens SOS, trosopplæringsprogrammet Tidsbroen og den felles diakonigruppen for Stange-menighetene var beskrevet. Året 2009 ble avsluttet men menighetens tradisjonelle juletrefest, og med den nevnt, samt menighetens side på internettet, ble årsmeldingen avsluttet.

Årsmøtet hadde noen spørsmål og kommentarer til årsmeldingen. Av disse nevnes at ungdomslederne Jan Erik Honningdal og Ole José Norum bruker mye frivillig tid på konfirmantarbeidet mm. sammen med soknepresten, at menigheten ønsker at det skal reetableres en orgelkomité, og at menighets­rådet bør vurdere om barneklubben kan startes opp igjen som ledd i det utvidede ansvaret menighetene har fått for trosopplæringen.

Etter årsmeldingen fikk årsmøtet seg forelagt menigetens regnskaper for 2009. Her inngikk regnskaper for musikkaktivitetene, SMUK, menighets­senteret, barnehagen og menighetsbladet.

Som årsmøte for menighetssenteret ble årsmeldingen og regnskapet for senteret godkjent. De øvrige regnskapene var, i henhold til de kirkelige reglene for regnskapsføring for sokneråd, på forhånd godkjent av menighets­rådet (soknerådet) og ble fremlagt på årsmøtet til orientering med anledning til kommentarer og spørsmål.

Styret i Stange menighetssenter Vollbo består av tre medlemmer valgt av årsmøtet, tre medlemmer utpekt av menighetsrådet og soknepresten. De tre som har vært årsmøtevalgte frem til dette årsmøtet, hadde alle bedt om avløsning. Menigheten takker Tor Andersen, Jorunn Bye Gjerlaug og Sigmund Rye Berg for innsatsen. Valgkomitéen hadde dessverre bare klart å finne frem til to villige kandidater, Kari Gjerstad og Inger Bye. Disse ble valgt og styret ble gitt fullmakt til selv å finne frem til et tredje styremedlem for funksjonstiden frem til neste årsmøte. Også kasserer Dag Andersen og mangeårig revisor for menighetssenterets regnskap, Hallvard Johansen, hadde bedt om avløsning. Menigheten takker begge to for innsatsen. Gunvor Skovli som fører menighetsrådets regnskap, legger fra og med 2010 menighetssenterets regnskap inn i menighetens regnskapssystem. Styret fikk fullmakt til å finne frem til ny revisor.

 
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 5. april 2010.